You are here

zc119

 See M Yoma 8:8-9; Maimonides, Yad (Mishneh Torah), Teshuvah 1:2-4.